Et scheint wei wann d’Methoden vun der Madame fir Sponsoren fir d’Evenement lescht Joer „ze motiveieren“ och net ëmmer sou gewiescht wieren, dass een hätt kënnen „Nee“ soen… Stéphane Bern préfère rester éloigné du Luxembourg